Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Auto Loan

 

कर्जा ग्राहक

 

नेपाली नागरिक, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका व्यक्ति/फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनीहरु

 

प्रयोजन

 

व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यवसायिक उद्देश्यका लागि नयाँ तथा पुराना सवारी साधन खरिद गर्न ।

 

अवधि÷नवीकरण सुविधा

 

अधिकतम ५ वर्ष, नवीकरण नहुने ।

 

प्रकृति

 

आवधिक कर्जा, नन रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।

 

कर्जाको आधार

 

 आयस्रोतको आधारमा सवारी साधनको सक्कल कोटेशन मूल्य वा प्रोफर्मा इन्भ्वाइसको अधिकतम ६५ प्रतिशत सम्म वा ने‍‌पाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेबमोजिम ।

 

धितो सुरक्षण

 

 

खरीद हुने सवारी साधन तथा आवश्यकता अनुसार घरजग्गा समेत ।

 

 

आवश्यक कागजातहरु

 

       ·फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·प्रोप्राइटर
/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी

·कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·आय श्रोत खुल्ने प्रमाण

·धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·सवारी साधन खरिद सम्बन्धी आधिकारिक डिलरको कोटेसन
/ईन्भ्वाइस

·अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।