Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Bank Guarantee

ग्राहक

सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका जमानत कारोबार गर्न योग्य संस्था फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी, व्यक्ति ।

जमानतको प्रकृति

·       बोलपत्र जमानत

·       कार्यसम्पादन जमानत

·       अग्रिम भुक्तानी जमानत

·       धरौटी जमानत

·       आवश्यकता अनुसार अन्य

जमानतको अवधि

ग्राहकको माग अनुसार

कमिशन/शुल्क

बैंकले समय समयमा तोके बमोजिम

धितो सुरक्षण

घरजग्गा तथा अन्य

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       विगत २ आ.व.को लेखा परीक्षण भएको र ३ आ.व.को प्रक्षेपित वित्तीय विवरण

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।