Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Consortium Loan

कर्जा ग्राहक सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्तिगत फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी ।
कर्जाको प्रयोजन परियोजना निर्माण/विकास/विस्तार गर्न तथा संचालन गर्न ।
बैंकको भुमिका Lead Bank को रुपमा वा सहभागी बैंकको रुपमा रहने ।
कर्जाको अवधि र प्रकृति

छोटो अवधिः Revolving प्रकृतिको हुने ।

लामो अवधिः Non Revolving प्रकृतिको हुने ।

कर्जा प्रदान गर्ने आधार परियोजनाको सम्भाव्यताको विश्लेषण र सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय
व्याजदर र भुक्तानी बैंकले समय समयमा तोके अनुसारको ब्याजदर वा सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय बमोजिम ।
सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्क सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय बमोजिम ।
धितो सुरक्षण सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय बमोजिम ।
अन्य व्यवस्था कर्जा शीर्षक अनुसार सहवित्तीयकरण बैठकको निर्णय बमोजिम ।