Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Education Loan

 

कर्जा ग्राहक

 

स्वदेश वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न, सीपमुलक एवं प्राविधिक तालिम लिन चाहने विद्यार्थी तथा निजका एकाघरका परिवारका सदस्यहरु

 

कर्जाको प्रयोजन

 

अध्ययन प्रयोजन

 

विद्यार्थीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

 

 

एस·एल·सी वा सो सरह   

 

अध्ययनका विषयहरु

डाक्टर, नर्सिङ्ग, इन्जिनियर, कम्प्युटर साइन्स, पाइलट, चार्टड एकाउन्टेन्ट, व्यवस्थापन, कानून, विज्ञान, मानविकी तथा अन्य विषयहरु ।

 

अवधि/नवीकरण सुविधा

 

अधिकतम ७ वर्ष वा अध्ययन गर्न लाग्ने समय अवधि जुन कम हुन्छ । ग्रेस अवधि बढीमा ३ वर्ष । कर्जा नवीकरण नहुने

 

प्रकृति

 

आवधिक कर्जा, नन रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।

 

कर्जाको अधिकतम सीमा

 

अध्ययन संस्थानले आधिकारिक रुपमा तोकेको कुल शुल्क रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत सम्म ।

 

धितो सुरक्षण

 

घर/जग्गा तथा अन्य

आवश्यक कागजातहरु

    .    कर्जा आवेदकको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       आय श्रोत खुल्ने प्रमाण

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले प्राप्त गरेको S.L.C र सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु, अध्ययन गर्न जाने देश, अध्ययन संस्था, विषय, कूल लागत सहितकोे सम्बन्धित विद्यार्थीको नाममा दिएको Offer Letter, विदेशमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिको हकमा पासपोर्ट

     ·   अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।