Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Gharayesi Karja

घरायशी कर्जा Household Loan

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक

प्रयोजन

व्यक्तिगत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न

अवधि/नवीकरण सुविधा

अधिकतम १ वर्ष/नवीकरण गर्न सकिने

कर्जाको प्रकृति

चालु पुँजी, रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।

कर्जाको आधार

आम्दानीको श्रोत

धितो सुरक्षण

घर/जग्गा तथा अन्य ।

अधिकतम कर्जा सीमा

अधिकतम रु.३० लाखमात्र ।

आवश्यक कागाजतहरु

·       कर्जा आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       आय श्रोत खुल्ने प्रमाण

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।