Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Hire Purchase Loan

 

हायर पर्चेज कर्जा Hire Purchase Loan

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका व्यक्ति÷फर्म÷साझेदारी फर्म/कम्पनीहरु

प्रयोजन

व्यवसायिक उद्देश्यका लागि नयाँ तथा पुराना सवारी साधन/हेभि इक्युपमेण्ट खरिद गर्नका लागि ।

अवधि/नवीकरण सुविधा

अधिकतम ७ वर्ष, कर्जा नवीकरण नहुने ।

प्रकृति

आवधिक कर्जा, नन रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।

कर्जाको आधार

आयस्रोतको आधारमा सवारी साधनको सक्कल प्रोफर्मा इन्भ्वाइस वा कोटेशन मूल्यको अधिकतम ८०% सम्म वा ने.रा.बैंकले समयसमयमा तोकेबमोजिम ।

धितो सुरक्षण

खरीद हुने सवारी साधन र आवश्यकता अनुसार घरजग्गा समेत

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको /PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       आय श्रोत खुल्ने प्रमाण

·       सवारी साधन खरिद सम्बन्धी आधिकारिक डिलरको कोटेसन÷ईन्भ्याइस

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।