Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Home Loan

 

 

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक

प्रयोजन

घर निर्माण गर्न/थप गर्न/घर मर्मत गर्न

कर्जाको अवधि/नवीकरण सुविधा

 

घर निर्माणको लागि

५ वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्ष । कर्जा नवीकरण नहुने ।

घर मर्मतको लागि

अधिकतम ५ वर्ष । कर्जा नवीकरण नहुने ।

कर्जाको प्रकृति

आवधिक कर्जा, नन रिभल्वीङ्ग प्रकृतिको हुने ।

कर्जाको आधार

आम्दानीको श्रोत र घर निर्माण/मर्मत लागत (नेपाल ईन्जिनियरीङ्ग परिषदमा दर्ता भएको ईन्जिनियरबाट गरिएको लागत ईष्टिमेट) को अधिकतम ७०% सम्म

अधिकतम कर्जा सीमा

अधिकतम १ करोड सम्म ।

धितो सुरक्षण

निर्माण गरिने घर/जग्गा तथा आवश्यकता अनुसार थप अन्य घरजग्गा ।

आवश्यक कागजातहरु र अन्य व्यवस्था

·       कर्जा आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो ।

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु ।

·       सम्बन्धित निकायबाट घर निर्माणको इजाजत तथा प्रमाणित घरको नक्सा लिएको हुनुपर्ने ।

·       आम्दानीको श्रोत खुलेको प्रमाण ।

·       कम्तीमा १० फुटको बाटो भएको हुनुपर्ने ।

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।