Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Livestock Loan

कर्जा ग्राहक सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्तिगत फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी ।
कर्जाको प्रयोजन गाईपालन, भैसीपालन, बाख्रापालन, भेडापालन, याकपालन, बंगुरपालन, कुखुरापालन, ह्याचरी, मौरीपालन, रेशमखेती, लाहाखेती (Lac), अष्ट्रिचपालन, खरायोपालन, बट्टाईपालन, लौकाटपालन तथा अन्य व्यवसायिक पशुपंक्षी र किरापालन प्रयोजनको लागि ।
कर्जाको प्रकृति⁄नवीकरण सुविधा

चालु पुँजी: Revolving प्रकृतिको हुने, नवीकरण गर्न सकिने ।

स्थिर पुँजी: Non Revolving प्रकृतिको हुने, नवीकरण गर्न नसकिने ।

कर्जाको अवधि

चालु पुँजी:अधिकतम १ वर्ष ।

स्थिर पुँजी:अधिकतम १० वर्षसम्म (ग्रेस अवधि अधिकतम १ वर्षसम्म) ।

कर्जा प्रदान गर्ने आधार र सीमा

चालु पुँजी:ग्राहकको व्यवसायको कार्य योजना तथा प्रक्षेपित वित्तीय विवरण अनुसार परियोजना संचालनको लागि आवश्यक पर्ने चालु पुँजी रकमको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ।

स्थिर पुँजी:ग्राहकको व्यवसायको कार्य योजना तथा प्रक्षेपित वित्तीय विवरण अनुसार परियोजनाको स्थापना/विकास/विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने स्थिर पुँजी रकमको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म ।

न्युनतम कर्जा सीमा रु.२० लाखभन्दा बढी ।
धितो सुरक्षण घर ⁄जग्गा तथा अन्य
आवश्यक कागजातहरु

फर्म⁄कम्पनीको PAN,

दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

· प्रोप्राइटर⁄साझेदार⁄संचालक⁄व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी

· धितो सम्बन्धी कागजातहरु

· विगत २ आ.व.को लेखा परीक्षण भएको र ३ आ.व.को प्रक्षेपित वित्तीय विवरण

· अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।