Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Loan against FD and Goverment Security

मुद्दती रसिद धितो कर्जा Loan against Fixed Deposit Receipt

कर्जा ग्राहक

यस बैंकको मुद्दति निक्षेपका ग्राहकहरु (व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी)

कर्जाको प्रयोजन

व्यक्तिगत वा व्यवसायिक आवश्यकता पुरा गर्न

कर्जाको अवधि

मुद्दति निक्षेपको भुक्तानी अवधिसम्म ।

कर्जाको प्रकृति

Non-Revolving प्रकृतिको हुने ।

कर्जाको आधार र अधिकतम सीमा

यस बैंकको मुद्दति निक्षेप रकमको अधिकतम ९०% सम्म

धितो सुरक्षण

सक्कल मुद्दति रसिद

व्याज दर

मुद्दति निक्षेपमा तोकिएको व्याजदरमा थप २% व्याज लाग्नेछ ।

आवश्यक कागजात

>फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

>प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

>कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

>सक्कल मुद्दती रसिद

>अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।

सरकारी तथा अन्य सुरक्षणपत्र धितो कर्जा Loan against Government and Other Securities
कर्जा ग्राहक सुरक्षणपत्रको स्वामित्व भएका कुनै पनि व्यक्ति वा फर्म वा कम्पनी
कर्जाको प्रयोजन व्यक्तिगत वा व्यवसायिक आवश्यकता पुरा गर्न
सुरक्षणपत्रको किसिम विकास ऋणपत्र, राष्ट्रिय वचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, अन्य सरकारी सुरक्षणपत्र
कर्जाको अवधि सुरक्षणपत्रको भुक्तानी अवधिसम्म ।
कर्जाको प्रकृति Non-Revolving प्रकृतिको हुने ।
कर्जाको अधिकतम सीमा सुरक्षणपत्र रकमको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ।
कर्जा प्रदान गर्ने आधार सुरक्षणपत्रको अवधि र रकम
धितो सुरक्षण सुरक्षण पत्र र व्यक्तिगत जमानत
आवश्यक कागजातहरु

    >फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

    >प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

    >कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

    >सक्कल सुरक्षण पत्र

>अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।