Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Margin Lending Loan

शेयर धितो (मार्जिन लेण्डिङ) कर्जा Margin Lending Loan

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा रीतपूर्वक दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य फर्म वा कम्पनी ।

कर्जाको प्रयोजन

व्यक्तिगत वा व्यवसायिक आवश्यकता पुरा गर्न प्रवाह गरिने कर्जा ।

अधिकतम कर्जा सीमा

कायम गरिएको शेयरको मुल्यको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ।

कर्जाको अवधि

अधिकतम १ वर्षसम्म । कर्जा नवीकरण गर्न सकिने ।

कर्जाको प्रकृति

Revolving प्रकृतिको हुने ।

कर्जा प्रदान गर्ने आधार

शेयरको मुल्य र ग्राहक वा निजको एकाघरका परिवारको वार्षिक आय

कर्जाको सीमा

न्यूनतम रु.५ लाख र अधिकतम सीमाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।

धितो सुरक्षण

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको साधारण वा संस्थापक शेयर ।

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       शेयर  सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।