Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Overdraft Loan

ओभरड्राफ्ट Overdraft

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका तथा ईजाजतपत्र लिएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्तिगत फर्म/साझेदारी फर्म/कम्पनी ।

कर्जाको प्रयोजन

व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वित्तीय आवश्यकता परिपुर्ति गर्न

अधिकतम कर्जा सीमा

व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टः अधिकतम रु.५० लाखसम्म ।

अवधि/नवीकरण सुविधा

संस्थागत ओभरड्राफ्टः अधिकतम रु.१ करोडसम्म ।

कर्जाको प्रकृति

अधिकतम १ वर्ष, नवीकरण गर्न सकिने ।

कर्जा प्रदान गर्ने आधार

चालु पुँजी, Revolving प्रकृतिको हुने ।

धितो सुरक्षण

ग्राहकको आयस्रोत र कर्जा तिर्नसक्ने क्षमता । व्यवसायको वार्षिक आय ।

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       आय श्रोत खुल्ने प्रमाण

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।