Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Saral Krishi Karja

 

सरल कृषि कर्जा Saral Krishi Karja

कर्जा ग्राहक

नेपाली नागरिक, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्तिगत फर्म/साझेदारी फर्म/संस्था/कम्पनी ।

कर्जाको प्रयोजन

पशुपंक्षीपालन, माछापालन, कृषि/न पैदावार/जडीबुटी र अन्य व्यवसायिक उत्पादनका लागि ।

अधिकतम कर्जा सीमा

रु.२० लाखसम्म ।

अवधि/नवीकरण

 

चालु पुँजी कर्जाः अधिकतम १ वर्ष

आवधिक कर्जाः अधिकतम १० वर्षसम्म

प्रकृति

चालु पुँजी कर्जाः Revolving प्रकृतिको हुने ।

आवधिक कर्जाः Non-Revolving प्रकृतिको हुने ।

कर्जा प्रदान गर्ने आधार र सीमा

चालु पुँजी कर्जाः परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा आवश्यक पर्ने संचालन पुँजी रकमको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ।

आवधिक कर्जाः आवश्यक पर्ने स्थिर पुँजी रकमको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म ।

धितो सुरक्षण

घर/जग्गा तथा अन्य

आवश्यक कागजातहरु

·       फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।