Latest News आदरणीय शेयरधनी महानुभाव लगायत सबैमा वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचनाDividend Proposed by Board10.35% ADBL Debenture Application Closure Notice
 
Text size: Smaller Font View Normal Font View Larger Font View
Small & Cottage Industry Loan

कर्जा ग्राहक

सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई नियमित नवीकरण भएका कर्जा पाउनयोग्य व्यक्तिगत फर्म÷साझेदारी फर्म÷कम्पनी ।

कर्जा प्रयोजन

साना तथा लघु उद्योगको स्थापना, विस्तार र संचालन गर्नका लागि ।

कर्जाको अवधि र प्रकृति

छोटो अवधि

Revolving प्रकृतिको हुने ।

मध्यम अवधि -अधिकतम ५ वर्ष_

Non Revolving प्रकृतिको हुने ।

कर्जा नवीकरण

छोटो अवधि

नवीकरण गर्न सकिने ।

मध्यम अवधि

नवीकरण गर्न नसकिने ।

कर्जाको अधिकतम सीमा

रु‌‍ २० लाखसम्म

कर्जा प्रदान गर्ने आधार

परियोजनाको सम्भाव्यताको आधारमा आवश्यक संचालन पुँजी रकमको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म र परियोजनाको स्थापना/विकास/विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने स्थिर पुँजी रकमको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म ।

धितो सुरक्षण

घर/जग्गा तथा अन्य

आवश्यक कागजातहरु

    ·        फर्म/कम्पनीको PAN, दर्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजातहरु

·       प्रोप्राइटर/साझेदार/संचालक/व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी

·       कर्जा आवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो

·       धितो सम्बन्धी कागजातहरु

·       अन्यः बैंकले माग गरे अनुसार ।